Centrum Monitorowania Miasta

3 sierpnia 2015 w siedzibie Straży Miejskiej Burmistrz Miasta Milanówka wraz z Przewodniczącą Rady Miasta przecięciem wstęgi otworzyły Centrum Monitorowania Miasta.

Po kolejnych etapach rozbudowy i modernizacji obecnie składa się on z 58 kamer cyfrowych w tym 3 z czterema obiektywami, co razem daje 67 okien poglądowych

Obraz z monitoringu obserwują specjalnie przeszkoleni do tego pracownicy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Pracujący w Centrum operator na bieżąco informuje dyżurnego Straży Miejskiej o zdarzeniach wymagających interwencji.

Dzięki miejskiemu monitoringowi łatwiej koordynować działania służb publicznych, a także rejestrować zdarzenia takie jak wypadki, kolizje, bójki, zniszczenia mienia, nie mówiąc już o poważnych przestępstwach.  To kolejna inicjatywa Urzędu Miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa.  Można powiedzieć, że to kolejne oko funkcjonariusza, 

patrzące na miasto z góry i będące w stanie wychwycić niejednokrotnie więcej niż patrol.

 

Dostęp do nagrań i czas ich przechowywania

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez Monitoring Miejski Miasta Milanówka obsługiwany przez Straż Miejską w Milanówku, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres 30 dni od daty dokonania nagrania, a następnie podlega on zniszczeniu.

Straż Miejska w Milanówku udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami, wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp.

Straż Miejska w Milanówku nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych tj. wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych, numerów bocznych pojazdów, utrwalonych przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, dalej zwanym systemem monitoringu wizyjnego, jest Straż Miejska w Milanówku reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Milanówek  z siedzibą w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 32.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, poprzez adres e-mail: straz_miejska@milanowek.pl,  telefonicznie ? 22 7248045  wew. 13
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail  lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 4. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej w Milanówku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenach użytkowanych przez Straż Miejską w Milanówku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 li. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenia systemu monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, serwisowej.
 6. Organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów do uzyskania danych nie są traktowane, jako odbiorcy danych.
 7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres od 7 do 30 dni od zarejestrowania w zależności od pojemności urządzeń rejestrujących, następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne zniszczenie w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu.
 8. Osoba fizyczna, zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o ich zabezpieczenie.
 9. Umotywowany wniosek o zabezpieczenie materiału należy kierować do Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku, na adres ul. Warszawska 32  w Milanówku, w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 10. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. Brak powyższych danych, uniemożliwiających odnalezienie określonego materiału może stanowić podstawę do niezrealizowania wniosku o zabezpieczenie materiału. Dodatkowo wniosek musi zawierać powód i cel zabezpieczenia.
 11. Zabezpieczony materiał przechowywany jest przez okres 6 miesięcy przez Zastępcę Komendanta lub upoważnioną przez niego osobę w zamkniętej szafie, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Zwrotną pisemną informację o zabezpieczeniu i okresie przechowywania zapisu z systemu monitoringu przekazuje się wnioskodawcy wraz z pouczeniem o konieczności wystąpienia z nowym wnioskiem w przypadku potrzeby wydłużenia okresu jego zabezpieczania.
 12. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 13. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).