Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strazmiejska.milanowek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-08.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na:

brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu :dobrych praktyk redaktorskich (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
Wszystkie informacje zamieszczone przed 24 września 2018 r nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Pytliński, adres mailowy  zastepca.sm@milanowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 724 80 45 wew. 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Straż Miejska w Milanówku, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek:

Dojazd do budynku od ul. Warszawskiej, dojście od ul. Warszawskiej lub bezpośrednio ze stacji PKP.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony stacji PKP i ulicy Warszawskiej oraz od strony podwórza przy ul. Warszawskiej 32 (wejście służbowe). Wejście główne do budynku z poziomu chodnika, drzwi rozwieralne, brak ograniczeń w obszarze kontroli. Za drzwiami na wprost znajduje się Dyżurka Straży Miejskiej, w której uzyskać można niezbędne informacje. Dalsza część siedziby jest niedostępna dla osób postronnych ze względu na charakter pracy.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • częściowo dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
  • częściowo dostępny dla osób niesłyszących i niedosłyszących,
  • pętla indukcyjna.

Na budynku zainstalowany jest monitoring.  Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy budynku znajdują się dwa miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.