Status prawny

Autor: Małgorzata Chwesiuk | Osoba zatwierdzająca: n

Opublikowano: 01 września 2017

Kategorie:

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta, działającą w formie jednostki budżetowej (§1 załącznika do Uchwały nr 408/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 r. Statut Straży Miejskiej w Milanówku).

S T A T U T  S T R A Ż Y  M I E J S K I E J  W M I L A N Ó W K U

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Statut określa nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalność podstawową jednostki  budżetowej.
2. Statut określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
3. Straż Miejska w Milanówku zwana dalej Strażą działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka Nr 11 / 91 z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Milanówku.
4. Straż jest miejską jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
5. Terenem działalności Straży jest obszar miasta Milanówek.
6. Siedzibą i terenem działania Straży Miejskiej jest miasto Milanówek.
7. Straż używa pieczęci prostokątnej zawierającej nazwę „Straż Miejska w Milanówku”, adres jej siedziby i numer telefonu.
8. Strażą kieruje Komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.
9. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje: Burmistrz Miasta (lub inna osoba działająca z jego upoważnienia) w zakresie wykonawczym oraz Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Komendanta Stołecznego Policji, działającego w jego imieniu, w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych, użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego; ewidencji, o której mowa w art. 9 a ust. 1ustawy o strażach gminnych.

Rozdział II

Przedmiot działalności

1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego przewidziane w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz.779, z późn. zm) oraz w aktach prawa miejscowego.
2. Do zadań Straży Miejskiej, poza zadaniami określonymi w ust.1, należą także czynności i zadania, nie zastrzeżone dla innych organów administracji w szczególności:
1) kontrolowanie i podejmowanie działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu Miasta, zwłaszcza obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,
2) podejmowanie działań związanych z zwiększeniem efektywności w zakresie utrzymania porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prac inwestycyjno-remontowych,
3) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
4) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowej numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,
5) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii kraju,
6) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych ,
7) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie targowiska i w handlu okrężnym,
8) przeciwdziałanie tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci,
9) koordynowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami działań na rzecz zwierząt bezdomnych i działań związanych z usuwaniem zwłok zwierząt,
10) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości i imprezy.
3. Straż Miejska jest zobowiązana do:
1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do usuwania awarii bądź podmiotów zobowiązanych do ich usuwania,
2) zabezpieczania w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt.1 do czasu przybycia właściwych służb,
3) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności,
4) zawiadamianie organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach których ściganie nie należy do Straży Miejskiej,
5) zawiadamianie właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia,
6) udzielenia niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa.
4. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 3 strażnik ma prawo do podejmowania czynności określonych w art. 12 ust. 1 i 1a ustawy o strażach gminnych.
5. Funkcjonariusz Straży ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, wskazane w art. 14 ust. 2 ustawy o strażach gminnych, jedynie w przypadkach, warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.
6. Strażnik może stosować jedynie środki, o których mowa w ust. 5, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
7. Dopuszczenie strażnika do wykonywania zadań z bronią palną i przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o strażach gminnych) następuje na podstawie decyzji właściwego organu Policji wydanej na wniosek Komendanta Straży.

Rozdział III

Gospodarka finansowa Straży Miejskiej

1. Straż Miejska jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Straż realizuje zadania ze środków finansowych, zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Miasta Milanówka.
4. Środki na działalność prowadzoną przez Straż przekazywane są na rachunek Straży prowadzony
przez Bank wybrany do obsługi budżetu Miasta Milanówka i mogą być wykorzystane przez Straż do wysokości planu finansowego.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Zmiany w Statucie Straży następują w trybie jego nadania