Ekopatrol

1 października 2013 roku w milanowskiej straży rozpoczął działalność wyspecjalizowany patrol ds. ekologicznych tzw. Ekopatrol. Funkcjonariusze zostali przeszkoleni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, pracowników warszawskiego ZOO i Ekopatrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ekopatrol podejmuje działania w celu:

 • zapobiegania bezdomności zwierząt
 • przeciwdziałania zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących
 • udzielania pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym.

 

Zadania Ekopatrolu Straży Miejskiej:

 • zbieranie i przetwarzanie informacji o przypadkach złego traktowania zwierząt,
 • interwencje w przypadkach zgłoszeń o zagrożeniu dla życia lub zdrowia zwierzęcia,
 • prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych,
 • współdziałanie na rzecz ochrony zwierząt z innymi instytucjami i służbami prowadzącymi działalność w tym zakresie, jak np.: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

 

Możemy zauważyć tendencję wzrostową jeśli chodzi o liczbę interwencji, w ocenie strażników wpływ ma na to m.in. wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców i częstsze reagowanie na potrzeby zwierząt. Zauważalna jest również coraz większa wiedza mieszkańców dotycząca zakresu działań Ekopatrolu i rosnące zaufanie do pracujących w nim strażników.

Obserwuje się stały wzrost świadomości prawnej wśród mieszkańców oraz ich większą aktywność w zakresie zgłaszania interwencji w związku z problemami dotyczącymi zwierząt.

Wykres: Interwencje ekopatrolu- porównanie lat 2013- 2016

 

Funkcjonariusze z Ekopatrolu w 2016 r. podjęli 577 interwencji dotyczących zwierząt w wyniku których:

 • odłowiono i zwrócono właścicielom – 73 psy
 • do schroniska przekazano –   49 psów
 • wyłapano i przekazano do adopcji –   21 psów
 • przeprowadzono 43 kontrole warunków trzymania psa
 • wyłapano i przekazano do lecznice weterynaryjnej – 31 kotów
 • wyłapano i przekazano do adopcji       –    7 kotów
 • przekazano do lecznicy weterynaryjnej          – 24 ptaki
 • udzielono pomocy przy wyłapaniu 5 saren
 • interweniowano w przypadku rannych dzików- 2 razy
 • oddano do lecznicy weterynaryjnej 4 wiewiórki i 4 jeże, odłowiono i przekazano lekarzowi weterynarii ranną kunę.
 • 1 papugę odłowiono i przekazano do adopcji.
 • Przeprowadzono 6 kontroli- w związku z trzymaniem zwierząt

( kur, kóz, krowy, indyków i  gęsi)

 

Podczas podejmowania interwencji strażnicy wykorzystują specjalistyczny sprzęt do odławiania oraz transportowania zwierząt. Ponadto ekopatrol wyposażony jest w specjalistyczny czytnik służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa lub kota. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla właściciela, jak i zwierzęcia, które unika stresu związanego z pobytem w nowym miejscu.

Ponadto do zadań realizowanych prze Ekopatrol należy również praca związana z usuwaniem skutków anomalii pogodowych, strażnicy kontrolują także tereny zielone oraz posesje w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, podejmują działania zmierzające do usunięcia dzikich wysypisk śmieci.

 

Galeria zdjęć Ekopatrolu