Profilaktyka

 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

W myśl tej zasady kontynuujemy  programy profilaktyczne, które są uzupełnieniem przedszkolnych i szkolnych programów wychowawczych.


W przedszkolu czy szkole uczniowie najczęściej  spotykają się z funkcjonariuszką, obecną zastępcą Komendanta – Anną Siedlecką. To ona koordynuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne.

 

Propozycja programu profilaktycznego dla grup przedszkolnych

Program realizowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  adresowany jest dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku 4-5 lat

W pracy z dzieckiem należy położyć główny nacisk na tzw. profilaktykę pierwszorzędową, której głównym celem jest zmniejszanie zasięgu zachowań ryzykownych. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo łatwo i szybko przyswajają wiedzę, przede wszystkim nie mają problemów z opanowaniem nowych wiadomości, są chłonne wiedzy, wszelakich nowości. Dodatkowym atutem jest kontakt z umundurowanymi funkcjonariuszami. Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa bardzo ważne jest nauczanie ich bezpiecznych zachowań.

Zajęcia adresowane dla dzieci dotyczą przede wszystkim takich bloków tematycznych jak:

  • działalność i zadania Straży Miejskiej „Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”
  • bezpieczeństwo na drodze
  • bezpieczna zabawa

Celem pobocznym jest zapoznanie dzieci z działalnością Straży Miejskiej, oswojenie z widokiem umundurowanych funkcjonariuszy straży na ulicy miasta Milanówka,  co zapewne wpływa na ufność dzieci w stosunku do strażników.

Podstawową formą realizacji przedstawionych w programie treści jest zabawa z całą grupą lub w małych zespołach. Dzięki niej w sposób atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla dziecka osiągnięte zostają zamierzone cele wychowawcze.

Metody pracy, to przede wszystkim metody aktywizujące: zabawy, prace plastyczne, gry ruchowe, jak również krótka forma wykładowa- pogadanka.

Wykorzystywane gry i zabawy dostosowane są do wieku dzieci, ich możliwości i potrzeb.

 

Propozycja programu profilaktycznego dla szkół podstawowych

Program realizowany przez umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej Milanówek w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki : zmniejszenie zachowań ryzykownych oraz promocja zdrowego stylu życia.

Swoje programy kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień rozwoju poznawczego.

Zakres tematyczny:

  • bezpieczna droga do szkoły-zajęcia przeznaczone dla uczniów II-III klasy szkoły podstawowej, cel zajęć: uświadomienie dzieciom właściwego zachowania podczas drogi do szkoły.
  • „mam prawo”  zajęcia przeznaczone dla uczniów I i II klasy szkoły podstawowej, cel zajęć: uświadomienie dzieciom ich praw
  • moja odpowiedzialność- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI funkcjonariusze wprowadzają młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów- zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi”- jeszcze przed osiągnięciem progu odpowiedzialności prawnej uczniowie poznają konsekwencje popełnianych czynów.

Nasze działania to nie tylko złożone programy profilaktyczne, to również aktywne  uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w mieście, kwestach, festynach, prezentowanie dzieciom i młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu.

Obok programów profilaktycznych kierowanych dla najmłodszych prowadzimy również zajęcia dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, kilka razy w roku spotykamy się z seniorami, przypominając, jak nie dać się oszukać, jak nie paść ofiarą przestępstw metodą na wnuczka.

Natomiast dorosłe milanowianki mogą korzystać z bezpłatnych zajęć  samoobrony, które odbywają się pod hasłem  „Nie bądź bezbronna, obroń się sama”