Ogłoszenie o Naborze Nr 3/2024 z dnia 23.05.2024 r na wolne stanowisko urzędnicze

Autor: Mariusz Pytliński

Opublikowano: 23 maja 2024

Kategorie:

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko od Aplikanta do Starszego Inspektora Straży Miejskiej w Milanówku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 10 czerwca br. do godz. 16:00 z dopiskiem: ,,Ogłoszenie nr 3/2024” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

    • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32
    • lub pocztą na adres: Straż Miejska w Milanówku, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek

Dopuszczalne jest również przesłanie skanów dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: straz_miejska@milanowek.pl Oryginały dokumentów aplikacyjnych zostaną zweryfikowane przez komisję w trakcie rekrutacji.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej w Milanówku.

Druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.BIP.milanowek. https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/urzad-miasta/oferty-pracy/oferty-pracy-jednostki/18579-ogloszenie-nr-3-2024-od-aplikanta-do-starszego-inspektora-strazy-miejskiej-w-milanowku