Oferta pracy nr 2/21 Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Autor: rskirski

Opublikowano: 25 czerwca 2021

Kategorie:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR  2/2021  Z DNIA  25.06.2021  R.  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W MILANÓWKU

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);

 • ukończone 21 lat;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • niekaralność w zakresie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi;

 • stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej

(sprawność pod względem fizycznym i psychicznym);

 • nienaganna opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 4 letni staż pracy (umowa o pracę) preferowany staż pracy w służbach mundurowych (straż

miejska, policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna);

 • znajomość ustaw w szczególności: o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych,  o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa,
  o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o pracownikach samorządowych, o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętności zarządcze (zwłaszcza umiejętność zarządzania zespołem pracowników), organizacyjne,

analityczne i koncepcyjne;

 • wysoka kultura osobista;
 • opanowanie, cierpliwość, odporność na stres;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, obowiązkowość i samodzielność;
 • dyspozycyjność.

Wymaganie dodatkowe:

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych/ miejskich;
 • doświadczenie w zakresie kierowania zespołami;
 • zdolność wyrażania i obrony swojego zdania, wzmacniania motywacji własnej i innych osób;
 • umiejętności negocjacyjne, asertywność;
 • zdecydowanie, determinacja w dążeniu do celu;
 • wysoka motywacja, przedsiębiorczość w działaniu.

Warunki pracy:

Miejsce pracy: Praca w budynku Straży Miejskiej w Milanówku, który nie jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych oraz w terenie miasta Milanówka.

Stanowisko pracy: Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną, oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Zastępowanie Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku podczas nieobecności;
 • Współpraca z Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku, w szczególności w obszarach:
  • kierowania, organizowania pracy i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania jednostki na zewnątrz;
  • współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Służbami medycznymi i innymi jednostkami w zakresie związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym;
  • nadzoru nad wykonywaniem czynności administracyjnych w zakresie prowadzenia wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Straży Miejskiej w Milanówku;
  • kontroli ewidencji nałożonych przez strażników mandatów karnych; planowania budżetu, dysponowania jego środkami finansowymi oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • terminowego i rzetelnego realizowania zadań, w tym sporządzania sprawozdawczości;
  • budowania pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenia standardów bezpieczeństwa mieszkańców;

Wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV lub kwestionariusz osobowy, list motywacyjny *
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego ? ksero dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie
  z przepisami o służbie cywilnej;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie kandydata o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  w tym publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej po przeprowadzonej procedurze naboru, w informacji o wynikach naboru*.

 

* druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.bip.milanowek.pl

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/urzad-miasta/oferty-pracy/oferty-pracy-jednostki/14887-ogloszenie-nr-2-2021-zastepcy-komendanta-strazy-miejskiej

Zatrudnienie planowane

Od sierpnia 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32,
 • lub pocztą na adres: Straż Miejska w Milanówku, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek.
 • Ze względu na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 dopuszczalne jest przesłanie skanów dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: sm@milanowek.pl
  Oryginały dokumentów aplikacyjnych zostaną zweryfikowane przez komisję w trakcie rekrutacji.
 • z dopiskiem: ?OGŁOSZENIE NR 2/2021 ? oraz podanym numerem telefonu kontaktowego
 • w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 18.00
 • Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.milanowek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej w Milanówku.

 

Dodatkowe informacje:

W   miesiącu   poprzedzającym    datę    upublicznienia    ogłoszenia    wskaźnik    zatrudnienia    osób    niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Milanówku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Straż Miejska nie odsyła. Kandydat może
je odebrać w kadrach Straży Miejskiej (budynek D Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Żabie Oczko 1, I piętro) po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Komendant Straży Miejskiej

w Milanówku

/ – /

Robert Skirski

 

 

 

Przygotowała: Joanna Pakuła