Władze

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W MILANÓWKU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant, zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (art. 7 ust. 1). Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), (art. 7 ust 2).

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku:
Wojciech Wiśniewski
tel.  22 724- 80-45
e-mail: komendant.sm@milanowek.pl
oraz
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Milanówku (załącznik do Załącznik do Uchwały Nr 344/XXXVIII/17
Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. )  Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników oraz pozostałych pracowników. Do kompetencji Komendanta należy również:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,
  • planowanie i organizowanie działalności Straży
  • kontrolowanie realizacji zadań i nadzór nad: prawidłową realizacją zadań Straży, właściwym zabezpieczeniem mienia, zachowaniem porządku i dyscypliny pracy, przestrzeganiem prawa przez pracowników Straży
  • wydawanie regulaminów, zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych
  • reprezentowanie Straży na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu wobec władz, instytucji, organizacji lub osób trzecich
  • wnioskowanie o wydanie strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym oraz do wykonywania kontroli ruchu drogowego
  • kierowanie gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miasta Milanówka
  • nadzór nad funkcjonowaniem i sprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego Miasta, systemu monitorującego obiekty użyteczności publicznej oraz Strefy Płatnego Parkowania.
  • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg od mieszkańców w sprawach dotyczących działalności zatrudnionych pracowników