Stop – smog !….nadal aktualny temat

Naukowcy udowodnili, że stężenie smogu wpływa nie tylko na jakość powietrza, ale także przyczynia się do rozprzestrzeniania koronowisrusa. Dbajmy o siebie !!! ogrzewajmy się odpowiedzialnie.

Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska.  Przedstawiciele władzy mogą wejść do domu, przesłuchać domowników i pobrać próbki z kotła. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. Kary za palenie czym popadnie są znaczne.

Na zły stan powietrza wpływa wykorzystywanie paliw stałych do produkcji ciepła lub podgrzewania wody w domach. Wiele osób spala węgiel, biomasę oraz odpady powstające w gospodarstwach domowych, które mają różny skład, a spalane w instalacjach nieprzystosowanych do tego mogą niszczyć zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko. Spalanie odpadów jest też niezgodne z przepisami ustawy  o odpadach.

W Milanówku w I kwartale 2020  wykonano 124 kontrole, nałożono 5 mandatów karnych, a 17 osób pouczono.  Kontrole nawet w czasie pandemii wykonywane są przez cały okres grzewczy !!!!  Z pieców pobierane są próbki – koszt to ok. 800 zł brutto, gdzie kosztami analizy są obciążani właściciele kontrolowanych posesji w postępowaniu Sądowym. Kontrole są wykonywane przez strażników miejskich na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez burmistrza miasta na podstawie Prawa ochrony środowiska.  Kontrolujący uprawniony jest do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz. 6:00 – 22:00 na pozostały teren. Funkcjonariusz może wtedy m.in. przeprowadzać badania, żądać ustnych lub pisemnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać osoby. Trzeba mu okazać dokumenty i udostępnić wszelkie dane mające związek z kontrolą.