Pierwsze reklamy usunięte.

Informujemy, że w ramach działań na rzecz porządkowania przestrzeni publicznej, rozpoczęliśmy akcję usuwania reklam, umieszczonych nielegalnie na słupach energetycznych.

Zdemontowane tablice reklamowe składowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Turczynek.  Właściciele tablic będą je mogli odebrać do dnia 31.08.2018 r. Po tym terminie reklamy, po które nikt się nie zgłosi, zostaną poddane utylizacji.

Działania związane z demontażem reklam zostaną sfinansowane przesz miasto. Właściciele tablic nie będą pociągani do odpowiedzialności za nielegalne umieszczenie reklam na słupach, ani też nie będą obciążeni kosztami ich usunięcia.