Nabór na stanowisko urzędnicze

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika ds. Operacyjnych i Monitoringu Miasta Straży Miejskiej w Milanówku. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25 października 2021 r. do godz. 17:00 z dopiskiem: ,,Ogłoszenie nr 3/2021” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32
  • lub pocztą na adres: Straż Miejska w Milanówku, ul. Warszawska 32, 05?822 Milanówek

Ze względu na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 dopuszczalne jest przesłanie skanów dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: komendant.sm@milanowek.pl. Oryginały dokumentów aplikacyjnych zostaną zweryfikowane przez komisję w trakcie rekrutacji.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej w Milanówku.

Druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.BIP.milanowek.pl

http://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/urzad-miasta/oferty-pracy/oferty-pracy-jednostki/15208-ogloszenie-nr-3-2021-kierownik-referatu-ds-operacyjnych-i-monitoringu-miasta-strazy-miejskiej

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI kierownik