31. rocznica utworzenia Straży Miejskiej w Milanówku

W sobotę 15 stycznia 2022 r. milanowska Straż Miejska obchodzić będzie 31-lecie
istnienia.

Pierwsze informacje o działalności Straży Miejskich na terenie Polski sięgają
średniowiecza. Utworzenie tej formacji wynikało z troski o mieszkańców, ale i przede
wszystkim z chęci zapewnienia bezpieczeństwa na terenach miast. Do głównych
zadań należało sprawowanie kontroli targowej oraz przestrzeganie przepisów
sanitarno-porządkowych. Strażnicy zatrzymywali osoby zakłócające porządek
publiczny, przestępców i włóczęgów. Konwojowali również więźniów i mienie
należące do miasta. Sprawowali też nadzór nad więzieniem miejskim. Do ich
obowiązków należało również dokonywanie obchodów po zmroku bram
i sprawdzanie zagrożenia pożarowego.

Na przestrzeni wieków, mimo zmieniających się uwarunkowań społeczno-
politycznych i zmieniającego się nazewnictwa, główne zadania Straży zasadniczo nie
uległy zmianie. Mimo iż, istnienie tej formacji było zawieszane to zmieniająca się
rzeczywistość niejako wymusiła przywrócenie jej do życia.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zapoczątkowano w Polsce proces transformacji
ustrojowej, który dał początek wielu zmianom, w tym w życiu społecznym,
gospodarczym, ekonomicznym. Transformacja wpłynęła również na stosunek
zarówno rządzących, jak i obywateli do polityki bezpieczeństwa państwa. W drugiej
połowie lat 90. zauważalna stała się coraz mniejsza efektywność w zapewnianiu
bezpieczeństwa publicznego przez instytucje administracji rządowej. Poziom
zagrożeń wzrastał, natomiast rozwój istniejących już instytucji nie nadążał za coraz
większymi i szybszymi zmianami. Również wydatki państwa na instytucje
bezpieczeństwa publicznego były utrzymywane na tym samym poziomie. Zaczęto
poszukiwać nowych rozwiązań. Samodzielność funkcjonowania gmin w Polsce oraz
dążenie rządu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli doprowadziły do
wzmocnienia roli służb porządkowych w miastach i gminach. Taka postawa
przyczyniła się do przyjęcia ustawy o strażach miejskich i gminnych, która była próbą
poprawy sytuacji w państwie kosztem nakładów finansowych ze strony samorządu
terytorialnego i osób prywatnych.

Na podstawie obowiązującej wówczas ustawy, Zarządzeniem nr 11/91 z dnia 15
stycznia 1991 roku Burmistrza Miasta Milanówka Pana Ryszarda Szadkowskiego
został utworzony referat Urzędu Miasta-Straż Miejska. Od tej chwili w naszym
mieście funkcjonuje Straż Miejska, która jest jedną z najstarszych w Polsce. Na
początku zatrudnionych było 12 funkcjonariuszy. Od 2000 roku, decyzją władz
miejskich stała się samodzielną jednostką organizacyjną. Do chwili obecnej stan
etatowy nie uległ znaczącej zmianie i wynosi 15 osób.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, upoważnia
funkcjonariuszy Straży Miejskiej do wykonywania między innymi: czynności
administracyjno-porządkowych w tym zapewnienie spokoju i porządku oraz czystości
na terenie miasta, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej.

Mariusz Pytliński,
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku